ระบบแมปข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็นออนโทโล

Authors

  • ณัฐธิดา บุตรพรม ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • พุธษดี ศิริแสงตระกูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

ออนโทโลยี, ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, แมปข้อมูล, ontology, relational database, schema matching

Abstract

งานวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาเครื่องมือแมปข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็นออนโทโลยี (ExtendNectecD2OMAP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถเครื่องมือแมปข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็นออนโทโลยีซึ่งนำเสนอโดย NECTEC (NectecD2OMAP) ให้สามารถรองรับไฟล์ความรู้ออนโทโลยีที่สร้างจากหลายโปรแกรม และให้รองรับฐานข้อมูล เชิงสัมพันธ์ที่จัดการด้วยระบบจัดการฐานข้อมูลที่หลากหลายขึ้นด้วยวิธีเปรียบเทียบความสอดคล้อง ระหว่างฐานข้อมูลและออนโทโลยี เพื่อประเมินความสามารถของระบบที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้ทดสอบระบบโดยใช้ชุดข้อมูลจากงานวิจัยของ Jerry ผลการทดสอบพบว่า ExtendNectecD2OMAP มีความสามารถเพิ่มขึ้นจาก NectecD2OMAP สามารถรองรับไฟล์ออนโทโลยีที่สร้างจาก OE5,Protégé และ Altova และรองรับฐานข้อมูลของระบบจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL, MS-Access, SQL Server และ MySQL

 

Database to Ontology Mapping System

This paper presents the development of Database-to-Ontology Mapping tools. The purpose of this system is to extend the tools capabilities that developed by NECTEC in order to support variety ontology development tools and variety DBMS. The development approach is based on matching method. In order to evaluate the capability of the proposed system, we use data from the Jerry’s research to evaluate the system comparing to the NectecD2OMAP. The results showed that the proposed system has more capability than the original tool. The proposed system can support the ontologies that developed by OE5, Protégé and Altova. Moreover, it can work together with database that created by the PostgreSQL, MS-Access, SQL Server and MySQL Database Management System.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)