สมบัติและสมรรถนะการตัดของหินบางชนิดของภาคใต้ประเทศไทย

Authors

  • ดนุพล ตันนโยภาส ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วีระสรร หงส์โอภาส ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Keywords:

สมรรถนะการตัด, กำลังอัดแกนเดียว, การดูดซับความร้อน, การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย, อุตสาหกรรมหินประดับ, sawability, uniaxial compressive strength, thermal adsorption, simple regression, dimension stone industry

Abstract

การศึกษาเชิงทดลองถึงสมรรถนะการตัดของใบเลื่อยวงเดือนขนาดเล็กแก่หิน 6 ชนิด ประกอบด้วย หินอ่อน หินปูน หินโดโลไมต์ หินไนส์ หินทรายแป้ง และแอนไฮไดรต์ ได้เก็บมาจากตามผลประกอบการเหมืองแร่ และหินโผล่ธรรมชาติ เพื่อทดสอบในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การทดสอบความหนาแน่นรวม การดูดซึมน้ำ กำลังอัดแกนเดียว ความแข็งแบบชอร์ สมรรถนะการตัดหิน การดูดซับความร้อน และความต้านทาน ไฟฟ้าจำเพาะ เพิ่มการศึกษากำลังอัดแกนเดียวของหินชนิดต่างๆ ที่อุณหภูมิห้องและสูงขึ้น โดยประเมินความสัมพันธ์ในบรรดา ค่าความเร็วในการตัดตัวอย่างกับบรรดาสมบัติหินด้วยการวิเคราะห์แบบถดถอยอย่างง่าย พบว่ามีแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการตัดกับค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ ค่าความแข็งแบบชอร์ และค่ากำลังอัดแกนเดียว แบบจำลองประกอบไปด้วยสมบัติทางกายภาพเชิงกล และความร้อนให้ประโยชน์ แก่การปฏิบัติงาน และแง่เศรษฐกิจสำหรับอุตสาหกรรมหินประดับ

 

Experimental investigation of small-diameter circular saw was conducted on 6 rock types from southern Thailand. Rock type samples were collected from the quarries and outcrops for laboratory tests. It consisted of limestone, dolomite, marble, siltstone, gneiss and anhydrite. Bulk density, water absorption, uniaxial compressive strength, Shore hardness, sawability, thermal adsorption and electrical resistivity values were determined. Different types of rock on uniaxial compressive strength at ambient and elevated temperature were also determined. Specimen cutting and rock properties were evaluated using simple regression analysis was developed. The regression equations revealed that potential relationship between electrical resistivity, shore hardness and uniaxial compressive strength input sets with sawability. The models which include physical, mechanical and thermal adsorption have practical and economical advantages for the dimension stone industry.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)