การรควบคุมความถี่โหลดเสริมในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะโดยใช้รถยนต์ปลั๊กอินไฟฟ้าและแหล่งสะสมพลังงานในชุมชน พร้อมทั้งพิจารณาเวลาประวิงจากการสื่อสาร

Authors

  • วงศกร มูลศรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  • สัญชัย เดชานุภาพฤทธา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Keywords:

ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ, การควบคุมความถี่โหลด, รถยนต์ปลั๊กอินไฟฟ้า, แหล่งสะสมพลังงานในชุมชน, เวลาประวิงการสื่อสาร, Smart Grid, Load Frequency Control (LFC), Plug-in Electric Vehicle (PEV), Community Energy Storage (CES), Communication Delay (CD)

Abstract

บทความนี้นำเสนอการควบคุมความถี่โหลดในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยประยุกต์ใช้รถยนต์ปลั๊กอินไฟฟ้า (PEV) และแหล่งสะสมพลังงานในชุมชน (CES) มาช่วยในการจัดการส่งจ่ายพลังงานให้กับระบบ โดยพิจารณาเวลาประวิงจากการสื่อสาร และประยุกต์ใช้ Particle Swarm Optimization (PSO) ในการเลือกค่าตัวแปรที่ดีที่สุดของระบบ ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าเมื่อทำการควบคุมความถี่ รวมถึงผลกระทบของเวลาประวิงจากการสื่อสารที่มีต่อโครงข่ายไฟฟ้า ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษานี้ นอกจากจะเป็นทางเลือกในการช่วยรักษาเสถียรภาพความถี่ของโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นการวางแผนสำหรับพลังงานทางเลือกในอนาคตอีกด้วย

 

Supplementary Load Frequency Control in Smart Grid using Plug-in Electric Vehicles and Community Energy Storage Considering Impact of Communication Delay

This paper presents a supplementary load frequency control in smart grid by application of plug-in electric vehicles and community energy storage to help in managing power flow in the system, meanwhile considering time delay in communication and application of the Particle Swarm Optimization (PSO) is used to choose the best parameters of the system. The results of the study show better stability of the system with the proposed frequency control including impact of communication delay. Benefits from this study give not only an alternative for frequency stabilization of the power network, but also a plan for alternative energy utilization in the future.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)