การวางแผนล่วงหน้าในการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมให้กับสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร

Authors

  • วิทวัส เจียรวัชระมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Keywords:

แบบจำลองคณิตศาสตร์, โปรแกรมเชิงเส้น, ปัญหาการจับคู่ 3 มิติ, mathematical model, linear programming, Three Dimensional Assignment problems

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อช่วยในการวางแผนการเลือกตำแหน่ง (Location) ในการจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสมภายในคลังสินค้าของบริษัทกรณีศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะทางรวมในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกจากคลังสินค้าซึ่งในปัจจุบัน คลังสินค้าของบริษัทกรณีศึกษามีจุดอ่อนในการเลือก Location ให้กับสินค้าใน 2 ด้านคือ (1) ไม่ได้เลือก Location ที่ใกล้ประตูให้กับสินค้าที่มีอัตราการหมุนเวียนสูงและ (2) ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าในการเลือก Location ให้กับสินค้า เป็นเพียงการเลือก Location แบบวันต่อวัน ซึ่งอาจทำให้สินค้าที่มีอัตราหมุนเวียนสูงแต่เข้ามาคลังสินค้าในวันหลังๆ อาจถูกจัดวางใน Location ที่ไกลประตู เพราะมีจัดวางสินค้าที่มีอัตราหมุนเวียนต่ำแต่เข้าคลังสินค้าในวันต้นๆ ใน Location ที่ใกล้ประตูไปแล้ว

ดังนั้น เพื่อแก้จุดอ่อนใน 2 ด้านนี้ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สามารถช่วยจัดวางสินค้าตามอัตราการหมุนเวียน และเป็นการวางแผนล่วงหน้า โดยใช้วีธี Linear Programming และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จำนวน 2 แบบที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาในการวางแผนการเลือก Location ให้กับสินค้าได้ โดยแบบจำลองที่ 1 เป็นปัญหาการจับคู่ 3 มิติ (Three Dimensional Assignment Problem) และแบบจำลองที่ 2 เป็นการดัดแปลงปัญหาการจับคู่ 3 มิติเป็นปัญหาการจับคู่ 2 มิตินอกจากนี้ยังทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองทั้ง 2 แบบ โดยจำลองปัญหาทดสอบ (Test Problem) จำนวน 35 ปัญหา และใช้โปรแกรม Lingo สำหรับการแก้ปัญหา Linear Programming นอกจากนี้ยังพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic for Application ในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อคำนวณหาค่าของตัวแปรนำเข้าโดยอัตโนมัติ ผลการทดสอบ ประสิทธิภาพพบว่า แบบจำลองที่ 2 สามารถหาคำตอบที่ดีที่สุดได้เร็วกว่าแบบจำลองที่ 1 แต่ว่าแบบจำลองที่ 2 มีอุปสรรคในการแก้ปัญหาขนาดใหญ่ เพราะแบบจำลองที่ 2 ต้องใช้หน่วยความจำของโปรแกรม Lingo และเครื่องคอมพิวเตอร์ปริมาณมากในการแก้ปัญหา

 

Planning in Advance for determine appropriate location for product in the warehouse

This research is to develop a mathematical model to assist in planning and selecting appropriate locations for a set of products in a warehouse of the case study company. The objective is to minimize total distance of product moved inside the warehouse. Two major weaknesses of the current practice at the warehouse are: (1) the products with a high turnover rate are not placed in close proximity to the door; and (2) there is no advance planning. That is, the location selecting process is implemented on a daily basis.

To solve the two weaknesses, we have developed two mathematical models that can help locate the placement according to the turnover rate and plan proactively plan ahead. By using the linear programming method, both mathematical models can reach the same solution. Model 1 is similar to the Three Dimensional Assignment problem, and Model2 is to transform the problem of matching from 3 dimensions to 2 dimensions. To test and compare the performance of the both models, we constructed 35 test problems and used Lingo program for solving linear programming. We also developed a program with Visual Basic Application in Microsoft Excel to automatically calculate the value of the input variables. Test results showed that Model 2 can find the optimal solutions faster than Model 1, but Model 2 has a difficulty in solving large-sized problems because it requires the larger amount of computer memory

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)