จลนศาสตร์และกลไกการดูดซับไอออนเงินโดยไคโตซานดัดแปรเรซิน:ผลความเป็นกรด-เบสของสารละลาย

Authors

  • ยุพดี กูลรัตน์กิติวงศ์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • อุษณีย์ รักษ์ไชยวรรณ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • โกวิทย์ ปิยะมังคลา ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Keywords:

การดูดซับ, ไอออนเงิน, ไคโตซาน, adsorption, silver ion, chitosan

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาการดูดซับไอออนเงินโดยใช้ไคโตซานดัดแปรเรซินเป็นตัวดูดซับ ทำการทดลองแบบแบตซ์ ศึกษาผลความเป็นกรด-เบส ของสารละลายในช่วง pH 5.0 – 9.0 พบว่าที่ความเป็นกรด-เบส เท่ากับ pH 8.0 ไคโตซานดัดแปรเรซินมีความสามารถในการดูดซับไอออนเงินสูงสุดเท่ากับ 17.4 มิลลิกรัมต่อกรัม แบบจำลองทางจลนศาสตร์มีการอธิบายโดยใช้สมการ Pseudo-first order และ Pseudo-second order พบว่าการดูดซับไอออนเงินสอดคล้องกับ Pseudo-second order กลไกการดูดซับเกิดขึ้น 2 ขั้นตอน โดยการแพร่ที่ผิวเป็นขั้นตอนการจำกัดอัตราเร็วของการดูดซับ

 

Kinetic and Mechanism of Silver Ion Adsorption by Modified Chitosan Resin: The Effect of pH of Solution

Modified chitosan resin as adsorbent for adsorption of silver ion was studied. Batch experiments were carried out in the pH of solution between pH 5.0 – 9.0. The experimental result showed that the maximum adsorption capacity of silver ion onto modified chitosan resin amount 17.4 mg/g was found at pH 8.0. The pseudo-first order and pseudo-second order were employed to evaluate the kinetic model. It was found that the pseudo-second order model was fit for describing the adsorption behavior. The mechanisms of the adsorption occurred in 2 steps. The rate limiting step for mechanism of adsorption was film diffusion.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)