แบบจำลองเตาหลอมไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำในย่านความถี่ฮาร์มอนิกของโรงกษาปณ์

Authors

  • มนชนก ศรีสารคาม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เกียรติยุทธ กวีญาณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

เตาหลอมแบบเหนี่ยวนำ, ความถี่ฮาร์มอนิก, แบบจำลองของเตาหลอมไฟฟ้า, โรงกษาปณ์, induction, furnace harmonic frequency, model of the induction furnace, The Royal Thai Mint

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการหาแบบจำลองทั่วไปของเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำในย่านฮาร์มอนิก โดยศึกษารูปแบบกระแสและแรงดันของเตาหลอม 3 เตา ขนาด 450, 225 และ 70 กิโลวัตต์ พบว่า กระแสฮาร์มอนิกที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับค่ากระแสที่ความถี่มูลฐานสามารถเขียนออกมาเป็นความสัมพันธ์ในรูปสมการโพลิโนเมียลอันดับ 2 แบบจำลองเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถนำไปวิเคราะห์ฮาร์มอนิกที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าในอนาคตได้ นอกจากนี้แบบจำลองเตาหลอมดังกล่าวยังสามารถนำไปแก้ไขหรือลดปัญหาฮาร์มอนิกที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า

 

Model of Induction Furnace in Harmonic Region of the Royal Thai Mint

This research is to determine a general model of the induction furnace in harmonic region. The current and voltage measurement data of the furnaces are studied. From this research, the harmonic current pattern of all induction furnaces when compare with the fundamental current is second order polynomial equation. The induction furnace models from this research can be used for analyzing the harmonic in the power system. The harmonic results from the induction furnaces in both cases of already installed and new installation in the future. And also to solve or reduce harmonic in power system for improving power quality.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)