การพัฒนา Protocol ตามมาตรฐาน DLMS/COSEM สำหรับต้นแบบมิเตอร์อัจฉริยะ

Authors

  • ณัฏฐกา หอมทรัพย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วชิระ จงบุรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ณัฐพล ศรสูงเนิน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ถิระภัทร จริยะนรวิชช์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

มิเตอร์อัจฉริยะ, โปรโตคอล, การจำลองแบบ, smart meter, protocol, simulation

Abstract

บทความวิจัยนี้ได้นำเสนอการออกแบบและพัฒนา Protocol ตามมาตรฐาน DLMS/COSEM สำหรับต้นแบบมิเตอร์อจั ฉริยะ โดยในเบื้องต้นได้กลา่ วถึงภาพรวมการทำงานของมิเตอร์อจั ฉริยะ และอธิบายถึงการทำงานของส่วนประกอบย่อยต่าง ๆ โดยละเอียด คณะวิจัยได้พัฒนาโดยการเลือกฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับมิเตอร์อัจฉริยะที่จะใช้ในประเทศไทย และได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็น Protocol ตามมาตรฐาน DLMS/COSEM ผลการพัฒนาได้ซอฟต์แวร์ที่ใชง้ านได้จริงได้มาตรฐานท่กี ำหนด สำหรับซอฟต์แวร์ได้ดำเนินการจำลองแบบ (Simulation) โดยใช้ PC เป็นอุปกรณ์สนับสนุนและแสดงผล ผลของการจำลองแบบได้ผลที่น่าพอใจ และได้นำ Software นี้ไปใช้กับ Hardware ที่เป็นส่วนประกอบหลักของมิเตอร์อัจฉริยะเพอื่ เป็นต้นแบบของมิเตอร์อัจฉริยะที่จะนำมาใช้กับระบบมิเตอร์อัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

 

Development of Protocols for Smart Meters Based on DLMS/COSEM Specification

This paper presents a design and development of the DLMS/COSEM‘s protocol for smart meter. It explains how the smart meter and its components work in details. Researcher teams select a suitable smart meter’s hardware components and develop a protocol software to implement in those hardware. The software has been simulated using PC as a simulated hardware. Results of simulation are in a good agreement with the DLMS/COSEM standard. The next step is the implementation of the software in the real hardware to be used in the smart meter of the Provincial Electricity Authority of Thailand.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)