การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธีการ 2L-LCA สำหรับงานก่อสร้างถนน

Authors

  • เมธากุล มีธรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • วชรภูมิ เบญจโอฬาร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Keywords:

โครงการก่อสร้างถนน, ก๊าซเรือนกระจก, การประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต, road construction project, greenhouse gases, life cycle assessment

Abstract

วิธีการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) เป็นวิธีการภายใต้หลักการขององค์การมาตรฐานสากล อนุกรมมาตรฐาน ISO14040 และ ISO14044 แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าวิธีการ LCA นี้ยังไม่ได้ถูกให้ความสำคัญ หรือนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังจากภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยเฉพาะงานก่อสร้างถนน อุปสรรคสำคัญเกิดจากลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มีความผันแปรทางภูมิศาสตร์ตามแต่ละโครงการไป การศึกษานี้เสนอวิธี LCA แบบประยุกต์ หรือเรียกว่า 2Level-LCA (2L-LCA) วิธีการนี้ปรับปรุงจากวิธีการ LCA แบบดั้งเดิมเพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างถนน เสนอแนวทางการทำงานออกเป็น 2 ระดับ คือ 1)ระดับนโยบายเป็นการปรับปรุงในขั้นตอนก่อนการประเมินที่ไม่มีในวิธีการ LCA แบบเดิม โดยปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ทำให้มีความตระหนักต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และกลายเป็นส่วนสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับงานก่อสร้างทุกโครงการ และ 2)ระดับปฏิบัติการจะปรับปรุงในส่วนรายละเอียดของการประเมินเป็นการดำเนินการในขั้นตอนระหว่างการประเมินที่เกี่ยวกับสมมุติฐานการกำหนดขอบเขตและหน่วยการทำงานซึ่งผู้ประเมินหรือผู้ปฏิบัติงานระดับโครงการต้องดำเนินการ เพื่อให้ผลลัพธ์มีความสอดคล้องกับบริบทของงานก่อสร้างมากขึ้น

 

Evaluation Greenhouse Gas Emissions by Using 2L - LCA Approach for Road Construction Projects

The Life Cycle Assessment (LCA)is an approachunder of the guideline of the International Organization for Standardization(ISO14040 and ISO14044).However, the construction industry sector doesn’t use this methodin practice of the road construction,particularly. The main obstacleis the characteristics of the construction industry, which is the geographic variation of each project. This research proposes a new LCA method called 2Level-LCA (2L-LCA), which is improved from the existing LCA for road construction. The method consists of twomain levels follows: First is the policy which doesn’t have in the traditional method of LCA. These policies are added to the specification to motivate the relevant stakeholder in the construction industry sector. Thus, they increasethe awareness of the environmental impact and become themain activity of the construction projects. Second is the operational level isthe improvements on the operational details of the assessment procedure. They are the additions to the assumption of the scope and the functional unit. The evaluator must take thesesteps to ensure the results are consistent with the context of the construction projects.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)