การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์ คอนกรีตระหว่างวัสดุมวลรวมตามข้อกำหนดขอบบนและขอบล่างที่ผสมกับแอสฟัลต์ซีเมนต์ AC 60-70 และ PMA

Authors

  • กฤษณะ จันทรโชติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

แอสฟัลต์คอนกรีต, ซูเปอร์เพฟ, กำลังรับแรงดึงทางอ้อม, โมดูลัสคืนตัว, asphalt concrete, superpave, indirect tensile strength (ITS), indirect tensile resilient modulus (MR)

Abstract

ปัจจุบันถนนในประเทศไทยประมาณร้อยละ 90 เป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีต และวิธีการออกแบบนั้นได้มีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบโดยใช้วิธีซูเปอร์เพฟ ซึ่งในวิธีการดังกล่าวมีข้อกำหนดของวัสดุมวลรวม รวมไปถึงตัวเชื่อมประสาน โดยงานวิจัยนี้ได้ทดสอบมวลรวมหินปูนที่ใช้ผสมแอสฟัลต์คอนกรีตซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานงานทาง และข้อกำหนดซูเปอร์เพฟ หลังจากนั้นได้คำนวณปริมาณแอสฟัลต์ที่ได้จากการออกแบบปริมาณยางเริ่มต้นเท่ากับร้อยละ 4.69 โดยน้ำหนักของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตพบว่า ปริมาณแอสฟัลต์ที่เหมาะสมของส่วนผสมทั้งขอบบนและขอบล่างของวัสดุมวลรวมคือ ร้อยละ 4.54 และ 4.75 โดยน้ำหนักของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จากผลการทดสอบค่ากำลังรับแรงดึงทางอ้อม (ITS) แอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมกับแอสฟัลต์ชนิด PMA จะมีค่าความแข็งแรงของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตมากกว่าส่วนผสมที่ผสมกับยางแอสฟัลต์ AC 60-70 และวัสดุขอบล่างสำหรับ AC 60-70 และ PMA จะมีค่ากำลังรับแรงดึงทางอ้อมน้อยกว่าขอบบนอยู่ 0.351 และ 0.334 MPa ตามลำดับ สำหรับโมดูลัสคืนตัวแบบให้แรงดึงทางอ้อม (MR) แอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมกับยาง PMA จะมีค่าความต้านทานการเปลี่ยนรูปร่างของวัสดุเมื่อถูกแรงกระทำมากกว่าแอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมกับยางแอสฟัลต์ AC 60-70 และวัสดุขอบล่างสำหรับ AC 60-70 และ PMA จะมีค่าความต้านทานการเปลี่ยนรูปร่างของวัสดุเมื่อถูกแรงกระทำน้อยกว่าขอบบน 795 และ 828 MPa ตามลำดับ

 

The Comparative Study of Asphalt Concrete Engineering Properties between Top limit and Low limit Criteria of Aggregate Mixed with Asphalt Cement AC 60-70 and PMA

Currently, approximately 90 percent of the roadway in Thailand is asphalt concrete and designed base on the researches using Superpave method. The specification of aggregate and bituminous-binder is necessary for this approach carried out by selecting of limestone aggregates which meets the Highway standards and Superpave specifications, then calculated an initial amount of rubber tires as 4.69 percent by weight of the mixture. It was found that the proper rubber tires values of the Top limit and Low limit of aggregate are 4.54 and 4.75 percent by weight of the mixture, respectively. The testing results in this research presented the Indirect Tensile Strength (ITS) value and Indirect Tensile Resilient Modulus (MR) of the asphalt concrete mixed with polymer modified asphalt (PMA) is higher than the asphalt concrete mixed with asphalt AC 60-70. The ITS value of low limit aggregate is lower than the top limit aggregate as 0.351 and 0.334 MPa for the AC 60-70 and PMA admixture, respectively. And the MR value of low limit aggregate is also lower than the top limit aggregate as 795 MPa for AC 60-70 and 828 MPa for PMA.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)