การจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งที่เวลาในการเดินทางขึ้นอยู่กับช่วงเวลา สำหรับคลังสินค้ารูปแบบครอสด็อก

Authors

  • ฤทัย ล่ำประเสริฐ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Keywords:

การจัดเส้นทางการเดินรถขนส่ง, เวลาที่ใช้ในการเดินทางที่แปรผันตามช่วงเวลา, แบบจำลองคณิตศาสตร์, คลังสินค้าแบบครอสด็อก, vehicle routing problem, time dependent travel-times, mathematical model, cross docking warehouse

Abstract

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การขนส่งโดยใช้คลังสินค้าแบบครอสด็อกเป็นจุดผ่านในการจัดการสินค้าเพิ่มมากขึ้น หากมีการจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยลดต้นทุนสินค้าคงคลัง และต้นทุนการขนส่งได้ซึ่งหมายถึงสามารถช่วยลดระยะเวลาที่สินค้าอยู่ในห่วงโซ่อุปทานได้ด้วยเช่นกัน ในความเป็นจริงแล้ว เวลาที่ใช้ในการเดินทางขนส่งสินค้าในเส้นทางใดๆ จะไม่คงที่ แต่จะแปรผันตามสภาพการจราจรบนท้องถนนในแต่ละช่วงเวลา งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ของการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งที่คำนึงถึงเวลาของการเดินทางในแต่ละช่วงเวลาของวัน รวมถึงการจัดตารางและลำดับรถขาออกสำหรับคลังสินค้าแบบครอสด็อก โดยคณะผู้วิจัยได้ทดสอบแบบจำลองคณิตศาสตร์ด้วยวิธีกำหนดการเชิงเส้นผ่านโปรแกรม Lingo โดยผู้วิจัยสร้างปัญหาทดสอบจำนวน 15 ปัญหา แบ่งเป็น 3 ขนาด ได้แก่ 10 15 และ 20 node โดยมีขนาดละ 5 ปัญหา และกำหนดให้ช่วงเวลาเดินทางใน 1 วัน แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือช่วงเช้าและช่วงบ่าย ซึ่งทั้ง 2 ช่วงเวลามีการใช้เวลาเดินทางที่ไม่เท่ากัน ในแต่ละเส้นทางผลการ วิจัยสามารถจัดเส้นทางเดินรถที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ต่ำที่สุดได้ภายในเวลาที่ผู้วิจัยกำหนด

 

Vehicle Routing Problem with Time Dependent Travel-Times at Cross Docking Warehouse

At present, food industry has been rapidly growing. Therefore, more and more warehouses have been used as the transshipment point, or so-called cross-docking point. Effective warehouse management can help to reduce the inventory and transportation cost, including the duration that goods stay in a supply chain. When trucks deliver products to customers, traveling times are not constant but varies in different periods due to road traffic. This research aimed to develop a mathematical model for scheduling trucks when traveling time on any road varied in different periods during the day, so-called the vehicle routing problem with time windows and time-dependent travel-times (VRP-TDTT), and also scheduling trucks when departing from a cross-dock point. The proposed mathematical model was computationally tested with 15 test problems which were divided into 3 sizes (10, 15, and 20 nodes) when each size has 5 test problems. In this model, a day was assumed to have 2 periods (morning and afternoon periods). It meant that, when traveling through a road, the traveling time of both periods was not equal. The result of computational experiment showed that the proposed mathematical model could be used for scheduling delivery trucks and could provide the solutions with the minimal total cost under reasonable time.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)