การตรวจจับภาวะจ่ายไฟแบบอิสระของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายแบบเรเดียลโดยใช้วิธีแพสซีฟ

Authors

  • ธนัท บุญโสมรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  • ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Keywords:

การจ่ายไฟแบบอิสระ, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว, รีเลย์ตรวจจับเวกเตอร์แรงดันเคลื่อน, รีเลย์, ตรวจจับอัตราการเปลี่ยนแปลงของความถี่, islanding, distributed generation, vector shift relay, ROCOF relay

Abstract

บทความนี้นำเสนอการตรวจจับภาวะจ่ายไฟแบบอิสระ (Islanding) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว (Distributed Generation; DG) ที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเรเดียล (Radial) โดยใช้วิธีแพสซีฟภายใต้ กรณีศึกษาของโหลดในระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ผ่านโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory โดยศึกษาค่าตัวแปรทางไฟฟ้าในสภาวะชั่วครู่ ณ จุดเชื่อมต่อของ DG ขณะเกิด Islanding จากนั้นนำผลดังกล่าวไปวิเคราะห์หาความสามารถ และข้อจำกัดของรีเลย์ป้องกันตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปรียบเทียบกับรีเลย์ป้องกันการจ่ายไฟแบบอิสระชนิดแพสซีฟ (Passive Anti-Islanding Protection) 2 ชนิด ที่นำเสนอได้แก่ รีเลย์ตรวจจับอัตราการเปลี่ยนแปลงของความถี่รหัส 81R (Rate of change of frequency relay หรือ ROCOF) และรีเลย์ตรวจจับเวกเตอร์แรงดันเคลื่อน รหัส 78 (Vector Shift relay หรือ VS) ต่อมานำค่าการทำงานที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. เพื่อให้การตรวจจับภาวะ Islanding ของ DG เป็นไปอย่างสมบูรณ์

 

Islanding Detection in Distributed Generation Connected to Radial Distribution Systems Using Passive Techniques

This paper presents the islanding detection in Distributed Generation (DG) connected to radial distribution systems using passive techniques. DIgSILENT PowerFactory program is used for dynamic simulation of DG at different load levels during islanding. The electrical transients at Point of Common Coupling (PCC) are used to analyze detection ranges of the conventional protective relays installed according to the Provincial Electricity Authority (PEA) Grid Code. Next, the results are compared with those of the proposed passive relays which are the Rate of change of frequency (ROCOF) relay (81R) and Vector Shift (VS) relay (78). Finally, the analytical results are concluded to rectify the PEA grid code in order that islanding of DG can be detected flawlessly.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)