น้ำมันพืชใช้แล้ว: วัตถุดิบเพื่อการผลิตไบโอดีเซล

Authors

  • ชินนทัต สินประเสริฐโชค (1) โครงการเคยู-ไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ (2) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสบู่ดำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
  • เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ (1) โครงการเคยู-ไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ (2) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสบู่ดำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ (3) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

Keywords:

น้ำมันพืชใช้แล้ว, ไบโอดีเซล, ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน, เอสเทอริฟิเคชัน, กรดไขมันอิสระ, waste cooking oil, biodiesel, transesterification, esterification, free fatty acid

Abstract

น้ำมันพืชใช้แล้วเป็นวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งที่สามารถนำ มาผลิตเป็นไบโอดีเซลได้ การผลิตเชื้อเพลิงจากน้ำมันพืชใช้แล้วจำเป็นต้องนำน้ำ มันมาปรับปรุงคุณภาพให้มีความเหมาะสมก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต ด้วยเหตุที่ปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการประกอบอาหารคือสาเหตุหลักที่ทำให้น้ำมันพืชมีคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงไป บทความนี้จึงนำเสนอถึงปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในน้ำมัน รวมถึงผลกระทบจากปฏิกิริยาดังกล่าวที่มีต่อกระบวนการผลิตไบโอดีเซลและคุณสมบัติของไบโอดีเซลที่ผลิตขึ้น โดยในท้ายที่สุดบทความยังได้รวบรวมแนวทางในการจัดการสารที่เป็นปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Waste Cooking Oil: The Raw Material for Biodiesel Production

Waste cooking oil can be one of the applicable raw materials for a biodiesel production. Before entering production line of biodiesel, frying oil should be received a physical or chemical treatment owing to its inappropriate quality affecting the manufacturing process. Since the major cause in quality changing of vegetable oil is the chemical reaction occurring during food processing, principal reactions are also presented in this review. Moreover, consequences on the biodiesel production and biodiesel property originating from those reactions are included too. Eventually, this review gathers many efficient solutions for handling those problematic substances in the waste cooking oil.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)