ค่าพลังงานความร้อนรายปีและต้นทุนวัฏจักรชีวิตของต้นแบบตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศรูปแบบใหม่

Authors

  • พรนิภา นุโนชา วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ธวัช สุริวงษ์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร

Keywords:

ตัวเก็บรังสีอาทิตย์, อะลูมิเนียมอะโนไดซ์, ตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์, ต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิต, solar collector, aluminium anodize, solar absorber, life cycle cost

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอค่าพลังงานความร้อนรายปีและต้นทุนวัฏจักรชีวิตของต้นแบบตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ (ETC) รูปแบบใหม่ที่ประยุกต์ใช้แผ่นอะลูมิเนียมอะโนไดซ์เป็นตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ โดยตัวเก็บรังสีอาทิตย์นี้ใช้ท่อสุญญากาศจำนวน 15 ท่อ คิดเป็นพื้นที่ดูดกลืนรังสีอาทิตย์เท่ากับ 1.08 m2 และมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุด (ηmax) เท่ากับ 0.72 ผลการประเมินค่าพลังงานความร้อนรายปีต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์มีค่าเท่ากับ 1,117.9 kWh/m2 หรือมีค่าเท่ากับ 1,207.3 kWh (4,346.4 MJ) สำหรับต้นแบบตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศนี้ สำหรับการประเมินค่าต้นทุนวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Cost, LCC) ของต้นแบบตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ พบว่ามีค่าเท่ากับ 22,993 บาท ซึ่งเป็นค่าต้นทุนวัฏจักรชีวิตที่ต่ำกว่าตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ สรุปได้ว่าตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศที่ประยุกต์ใช้แผ่นอะลูมิเนียมอะโนไดซ์เป็นตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์มีความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ และมีศักยภาพในการผลิตพลังงานความร้อนหรือน้ำร้อน สำหรับภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการน้ำร้อนในกระบวนการผลิต

 

Annual Energy Yield and Life Cycle Cost (LCC) of a New Prototype of Evacuated Tube Collector (ETC)

This research presents the annual energy yield and economic evaluation of a new prototype of evacuated tube collector (ETC) with applied anodized aluminium sheet as solar absorber. The size of ETC was 15 vacuum tubes with 1.08 m2 solar absorber area. The maximum thermal efficiency (ηmax) of ETC was 0.72. As the results, annual energy yield of ETC per a unit area of solar absorber was 1,117.9 kWh/m2 or 1,207.3 kWh (4,346.4 MJ) for the prototype ETC (1.08 m2 solar absorber area). According to the Life Cycle Cost (LCC) evaluation, LCC of this prototype ETC was 22,993 Baht which is lower than commercial solar collector. Therefore, the evacuated tube collector (ETC) with applied anodized aluminium sheet as the solar absorber can be competitive with commercial solar collector, and it is high potential for producing the hot water in household and industrial sectors that required hot water in manufacturing.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)