การเปรียบเทียบผลของเชื้อเพลิงดีเซลสังเคราะห์จากน้ำมันพืชใช้แล้ว (HiBD) และเชื้อเพลิงดีเซลเชิงพาณิชย์ (CD) ที่มีต่อการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและมลพิษของรถยนต์

Authors

  • คณิต วัฒนวิเชียร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พรหมรักษา ฤทธิประเสริฐมณี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

เชื้อเพลิงดีเซลเชิงพาณิชย์, เชื้อเพลิงดีเซลสังเคราะห์จากน้ำมันพืชใช้แล้ว, การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง, มลพิษ, แชสซิส์ไดนาโมมิเตอร์, commercial diesel (CD), synthetic diesel from waste cooking oil (HiBD), fuel consumption, Emissions, chassis dynamometer

Abstract

บทความวิจัยนี้จะรายงานเปรียบเทียบผลการใช้เชื้อเพลิงดีเซลเชิงพาณิชย์ (CD) และเชื้อเพลิงดีเซลสังเคราะห์จากน้ำมันพืชใช้แล้ว (HiBD) ที่มีต่อการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและมลพิษของรถยนต์เมื่อขับด้วยความเร็วรถยนต์คงที่ที่ 50, 60, 70 และ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนแท่นทดสอบชนิดแชสซิส์ไดนาโมมิเตอร์ โดยที่แต่ละค่าความเร็วรถยนต์คงที่นั้นได้จำลองภาระขับเคลื่อนรถยนต์ด้วยการปรับค่าแรงต้านทานที่ดรัมของแท่นทดสอบที่ร้อยละ 6, 8 และ 10 ของค่าภาระสูงสุด และระหว่างการทดสอบได้วัดอัตราการใช้เชื้อเพลิงและปริมาณ HC, NOx และ CO จากท่อไอเสียรถยนต์ โดยผลทดสอบรถยนต์พบว่า เมื่อความเร็วรถยนต์เพิ่มสูงขึ้น ค่าอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและอัตราสิ้นเปลืองจำเพาะมีค่าลดลง โดยการใช้ HiBD ค่าทั้งสองจะต่ำกว่าการใช้ CD มลพิษจากปลายท่อไอเสียของรถยนต์พบว่าที่ความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงปริมาณ CO จาก HiBD ที่ทุกภาระมีค่าต่ำกว่า ขณะที่การขับขี่ที่ความเร็วรถยนต์ 60 70 และ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีค่าใกล้เคียงกัน ปริมาณ HC จากท่อไอเสียที่ความเร็ว 50 และ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงของ HiBD มีแนวโน้มให้ค่าต่ำกว่าถึงไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ความเร็ว 70 และ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พบว่าปริมาณ HC ของ HiBD มีค่าสูงกว่าที่ทุกภาระ ส่วนปริมาณ NOx พบว่าทั้ง HiBD และ CD จะให้ NOx เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเพิ่มความเร็วรถยนต์ โดยที่ทุกความเร็วรถยนต์เมื่อภาระต่ำการใช้ HiBD จะปล่อย NOx สูงกว่าการใช้ CD ถึงไม่แตกต่างกัน ส่วนที่ความเร็ว 70 และ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและภาระทดสอบมีค่าร้อยละ 10 CD จะปล่อย NOx สูงกว่า ซึ่งผลเบื้องต้นที่ ได้จากงานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นว่า HiBD สามารถนำไปใช้ทดแทน CD ในรถยนต์ได้โดยไม่ต้องมีการปรับแต่ง

 

A Comparative Study of using Synthetic Diesel from Waste Cooking Oil (HiBD) and Commercial Diesel Fuel on a Vehicle’s Fuel Consumption and Emissions

This research paper will present the outcome from a comparative study of using synthetic diesel from waste cooking oil (HiBD) and commercial diesel fuel on a vehicle’s fuel consumption and emissions. The work was conducted by a constant speeds of 50, 60 70 and 80 km/hr drive test of a commercial vehicle fuelling with HiBD and CD on a chassis dynamometer. Each of constant speed testing, the road load was varied by changing drum braking load at 6%, 8%, and 10% of full load. Vehicle fuel consumption and HC, CO and NOX exhaust tailpipe emissions for each test set were measured and recorded in order to compare the results of using CD with HiBD. The vehicle test results have shown that the higher the vehicle speed the lower the vehicle fuel consumption and bsfc. The use of HiBD shows the lower in vehicle fuel consumption as well as the bsfc than the use of CD. At constant vehicle speed of 50 km/hr at all vehicle load, CO emissions of using HiBD was found lower than CD, while at constant vehicle speed of 60, 70 and 80 km/hr the CO emission of both fuels was not showed any significant differences. The HC emission form the vehicle speed of 50 and 60 km/hr, showed that the use of HiBD tend to have lower to similar figure with no significant differences to the use of CD. As the higher the vehicle speeds of 70 and 80 km/hr, the use the HiBD tend to have higher HC emission at all vehicle test load. The use of both HiBD and CD shows that the higher the vehicle speeds, the higher the NOx emission. However, at lower vehicle testing load it was found that NOx emission of using HiBD range from higher to similar figure with no significant differences to the use of CD. Whereas the higher vehicle speed of 70 and 80 km/hr and highest vehicle test load, the use of CD will deliver higher NOx. These preliminary results have shown a promise potential of using HiBD to replace CD in a commercial vehicle without the need of any modification

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)