แม่พิมพ์แบบมีท่อหล่อเย็นเจาะเป็นรูโค้งชิดผิว

Authors

  • คุณยุต เอี่ยมสอาด ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • กิตตินาถ วรรณิสสร ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วรัทยา ธรรมกิตติภพ ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เลิศ ทองเจือ ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พงษ์ศักดิ์ รุจิพืช ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วสันต์ ขอดคำ ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

ท่อหล่อเย็นเจาะเป็นรูโค้งชิดผิว, กระบวนการเติมเนื้อโลหะ, กระบวนการทับซ้อนกันของแผ่นโลหะ, การกระจายตัวของอุณหภูมิ, conformal cooling channels, metal deposition process, metal plate stacking process, temperature distribution

Abstract

แม่พิมพ์เป่าแบบมีท่อหล่อเย็นเจาะเป็นรูโค้งชิดผิวถูกพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะลดเวลาที่ใช้ในหนึ่งวงรอบการผลิต และเพิ่มอัตราการผลิต นอกเหนือจากข้อดีที่กล่าวข้างต้นแล้วอุณหภูมิยังมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วพื้น ผิวแม่พิมพ์มากกว่าแม่พิมพ์ที่ใช้การหล่อเย็นแบบทั่วไปจากข้อมูลที่ได้จากงานก่อนหน้านี้รวมทั้งผลการคำนวณ อัตราการดึงความร้อนออกจากผิวแม่พิมพ์ที่ได้จากการจำลองแบบเสมือน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันไม่มีการผลิตใดที่สามารถผลิตแม่พิมพ์ที่มีท่อหล่อเย็นเจาะเป็นรูโค้งชิดผิวซึ่งค่อนข้างซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่พิมพ์ที่สร้างได้จากกระบวนการเติมเนื้อโลหะทีละชั้นบางกระบวนการไม่เหมาะกับการใช้งานจริงในอุตสาหกรรมการเป่าขวดพลาสติก เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการสร้างแม่พิมพ์นั้นมีราคาสูงเกินไป บทความนี้นำเสนอวิธีการสร้างแม่พิมพ์ที่มีท่อหล่อเย็นเจาะเป็นรูโค้งชิดผิวด้วยกระบวนการทับซ้อนกันของแผ่นโลหะซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงกับงานเป่าพลาสติก แม่พิมพ์ถูกทดสอบในเครื่องเป่าขวดจริงเพื่อทดสอบความสามารถของแม่พิมพ์ที่ผลิตได้ จากกระบวนการทับซ้อนแผ่นโลหะดังกล่าวนี้ ข้อดีอีกประการหนึ่งของกระบวนการสร้างแม่พิมพ์ด้วยวิธีนี้ คือสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะแผ่นที่เสียหาย เมื่อซ่อมแซมแม่พิมพ์หลังการใช้งาน

 

Mold with Conformal Cooling Channels

Blow molds with conformal cooling channels have been developed in order to reduce cycle time and increase the production rate. In addition, the temperature distribution is uniform over the mold surfaces according to the previous work and other cooling simulations. However, no fabrication technique can effectively make such a complicated mold with conformal cooling channels. Molds formed by some of metal deposition processes are not suitable for real industry use because the costs of making are still too expensive. This paper describes how to create a mold with conformal cooling channels through a novel metal plate stacking process that can actually be used in blow molding industries. Molds are also tested to confirm the capability of molds made by this metal plate stacking technique. The main advantage of molds made by this stacking technique is that the metal plates can be easily replaced with new ones during the repair process.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)