ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ ของกองทัพอากาศไทย

Authors

  • สมเกียรติ ฮุ้นสกุล (1) กรมช่างอากาศ (2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  • พลานันท์ ปะจายะกฤตย์ กรมช่างอากาศ
  • สมสุข แขมคำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  • ยุทธ ไกยวรรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Keywords:

ปัจจัยเชิงสาเหตุ, การซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์, กองทัพอากาศไทย, factors, helicopter maintenance, Royal Thai Air Force

Abstract

บทความนี้นำเสนอปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศไทย ประกอบด้วย ด้านช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์ ด้านเครื่องมืออุปกรณ์และคู่มือ ด้านชิ้นส่วนอะไหล่ และด้านการบริหารจัดการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นช่างซ่อมเฮลิคอปเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 430 คน โดยใช้แบบสอบถามการวิจัยแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผ่านการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และผ่านการหาความเชื่อมั่นโดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า โดยใช้วิธีการของครอนบาคระหว่าง 0.613 ถึง 0.918 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และใช้โปรแกรม AMOS วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง ในการวิเคราะห์เส้นทางดำเนินการ เพื่อให้ทราบอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และการซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศไทย

 

Factors Influence the Efficiency of Helicopter Maintenance of the Royal Thai Air Force

This paper presented factors that influenced the effectiveness of helicopter maintenance of the Royal Thai Air Force which consisted of Man, Tool Equipment & Manual, Spare Parts and Management. The sample populations were 430 people. The instrument of research was a five–rating scale questionnaire whose validity and index of congruence (IOC) was found to be from 0.5 onwards. The reliability of the questionnaire was tested through an application of the technique of Cronbach’s-Alpha coefficient and was found to fall between 0.613 and 0.918. By a computer program, the researcher analyzed the data collected in terms of mean, standard deviation and correlation coefficient. The analysis of moment structures (AMOS) technique was used to conduct confirmatory factor analysis (CFA). Path analysis was also used to determine both the direct and indirect causal factors that influence the efficiency and helicopter maintenance of the Royal Thai Air Force.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)