การปรับปรุงและประเมินความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า แบบเหนือดินในเมืองใหญ่

Authors

  • สรพล กิจศิริสิน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นพดา ธีรอัจฉริยกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิชัย สุระพัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเหนือดิน, การปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า, การลดระยะเวลา ไฟฟ้าขัดข้อง overhead power distribution systems, reliability improvement distribution systems, duration of permanent outages decreasion

Abstract

เมืองใหญ่ คือ เมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม การเกิดไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่เมืองใหญ่ย่อมทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงต้องให้ความสำคัญในการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่อย่างเต็มที่ เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง บทความนี้เสนอขั้นตอนและกระบวนการปรับปรุงและประเมินความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเหนือดินในเมืองใหญ่ ได้แก่ การเปลี่ยนจากสายเปลือยและสายหุ้มฉนวนไม่เต็มพิกัดให้เป็นสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัด การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์บริเวณจุดเปลือย การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนเพิ่มในระบบการป้องกันฟ้าผ่าสายจำหน่ายโดยการติดตั้งสายดินล่อฟ้า (Overhead Ground Wire) รวมถึงการเพิ่มระบบควบคุมสั่งการอัตโนมัติ (DAS) และฟังก์ชันแยกฟอลต์อัตโนมัติ (FDIR) ทั้งนี้เพื่อให้สามารถลดการเกิดไฟฟ้าขัดข้อง และลดระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้ประเมินผลของการปรับปรุงข้างต้นจากค่าดัชนีความเชื่อถือได้ SAIFI และ SAIDI ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอวิธีการประเมินค่าดัชนีทั้งสองภายหลังการปรับปรุงระบบด้วยสูตรอย่างง่ายที่สะดวกแก่การนำไปใช้ตัดสินใจเพื่อการลงทุนต่อไป โดยในบทความนี้ได้นำกระบวนการปรับปรุงความเชื่อถือได้ไปประยุกต์ใช้กับเมืองใหญ่ 4 เมือง ในพื้นที่จ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย พร้อมประเมินความเชื่อถือได้ที่ดีขึ้นในรูปของค่าดัชนี SAIFI และ SAIDI

 

Reliability Improvement and Assessment on Overhead Power Distribution Systems in Large Cities

Large cities are urban areas which are the center of economy and culture. A power interruption of the large cities can result in a significant economic loss both directly and indirectly. Thus, the Provincial Electricity Authority of Thailand (PEA) has to improve the reliability of power distribution systems which electrify the large cities with all efforts to support the growth of economy continually. This paper presents necessary steps and a procedure of reliability improvement on overhead power distribution systems in the large cities such as replacing all aluminum conductors and partial insulated cables with spaced aerial cables, installing animal guards to cover all live parts, installing additional protective devices and switches, and installing overhead ground wires for lightning protection. Besides, additions of electrical technologies including Distribution Automation System-DAS, Fault Detection Isolation and Restoration-FDIR, which are able to effectively decrease the frequency and duration of permanent outages, are suggested. All reliability improvement is assessed in terms of reliability indices, SAIFI and SAIDI. In this research, an assessment method of both indices after system improvement is described as simple formulae suitable for investment decision making. Finally, the proposed reliability improvement is applied to 4 large cities in PEA service which are the Northern, Eastern, North Eastern and Southern parts of Thailand. In addition, the improved reliability of all cities is assessed in terms of SAIFI and SAIDI.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)