กำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายนํ้าของดินเหนียวกรุงเทพฯ จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

Authors

  • วรรณวรางค์ รัตนานิคม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สยาม ยิ้มศิริ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

กำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ, ดินเหนียวกรุงเทพฯ, การทดสอบในห้องปฏิบัติการ, undrained shear strength, Bangkok clay, laboratory tests

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษากำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ (su) ของดินเหนียวกรุงเทพฯ ที่วัดได้จากการทดสอบต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ (i) การทดสอบแรงอัดแกนเดียว (UC), (ii) การทดสอบแรงอัดสามแกนแบบไม่อัดตัวคายน้ำและไม่ระบายน้ำ (UU), (iii) การทดสอบแรงอัดสามแกนแบบอัดตัวคายน้ำและไม่ระบายน้ำ (CIUC และ CKoUC), (iv) การทดสอบแรงดึงสามแกนแบบอัดตัวคายน้ำและไม่ระบายน้ำ (CIUE และ CKoUE), (v) การทดสอบเฉือนตรง (DS) และ (vi) การทดสอบเฉือนตรงอย่างง่าย (DSS) ชั้นดินเหนียวกรุงเทพฯ ที่ศึกษาเป็นชั้นดินอ่อนมากถึงแข็งปานกลางอยู่ระหว่างความลึก 2-14 เมตร ผลการศึกษาได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ค่า su กับความลึกและความแปรปรวนของข้อมูลจากผลการทดสอบชนิดต่างๆ และนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่าง ค่า su ที่ได้จากการทดสอบเหล่านี้ นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงประสบการณ์และเชิงทฤษฎีที่นำเสนอโดยผู้วิจัยต่างๆ


Undrained Shear Strength of Bangkok Clay from Laboratory Tests

This research studied the undrained shear strength of undisturbed Bangkok Clay specimens investigated by various laboratory tests, i.e. (i) unconfined compression test (UC), (ii) unconsolidated undrained triaxial test (UU), (iii) isotropically/Ko-consolidated undrained triaxial compression tests (CIUC and CKoUC), (iv) isotropically/Ko-consolidated undrained triaxial extension tests (CIUE and CKoUE), (v) direct shear test (DS), and (vi) direct simple shear test (DSS). The soil layers of interest in this study are very soft to medium clays which are located between 2-14 m depth below ground surface. The variations of undrained shear strength with depth and their degree of scattering are presented and discussed. The interrelationships among undrained shear strengths from various laboratory tests are analyzed and relevant discussions are made. The validity of various empirical and theoretical relationships for predicting undrained shear strength of Bangkok Clay are evaluated.

Downloads

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)