The Evaluation of Cost and Economic Benefit for Agriculture in Landslide Hazard Area: Case Study Mae-Phrong Watershed, Mae Phul, Lablae District, Uttaradit

Authors

  • ธีรภัทร ทรัพย์ประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • นิภาวรรณ กุลสุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Keywords:

Cost, Economic Benefit, Landuse, Landslide

Abstract

The purpose of this research was to evaluate the cost and economic benefits by comparing the effects of land use between the current-conditioned area and the land use-changed simulation model. The model was simulated to represent the change of current land use to be a monoculture area. The questionnaire survey was used to collect the data of the cultivation cost and revenue from 66 samples of the agriculturist in Mae-Phrong watershed, Lublae district, Uttaradit, Thailand. The analysis results presented the average cost and revenue at the current condition are 14,862.25 and 34,615.65 THB/rai/year, respectively. Nevertheless, the simulation model showed that the monoculture-modified cultivation leads to a higher cost at 14,899.12 THB/rai/year and higher revenue at 63,505.29 THB/rai/year. In addition, the effects of landslide disaster on the cost and benefit more further investigated. The results revealed the highest impacts on economic benefits with the assumption of landslide occurrence at 8th year, providing the values of NPV at -69,852 and -47,965 THB for the case of the current condition and land-use change, respectively. This study should prove useful for agriculturists as a decision-making guideline to facilitate an investment decision on agricultural cultivation around a landslide-prone area, due to the perception of economic impacts resulting from the change in land use from agro-forestry to monoculture.

References

กรมพัฒนาที่ดิน (2561). สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2561. เข้าถึงได้จากhttp://www1.ldd.go.th/WEB_OLP/Lu_61/Lu61_N/UTT61.html 12 กรกฎาคม 2562

กรมทรัพยากรธรณี (2554). แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพฯ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม.

มนัส ดาเกลี้ยง (2545). พันธุ์ทุเรียนเมืองลับแล. อุตรดิตถ์: คณะเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์.

มูลนิธิชัยพัฒนา (2559). การศึกษาแบบจำลองทางวิศวกรรมปฐพี เพื่อทำนายการเกิดดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน. ใน: รายงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา การป้องกันแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริ โครงการที่ 7. กรุงเทพฯ: มูลนิธิชัยพัฒนา.

สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และคณะ (2551). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่มในพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการเตือนภัย. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Suttisuk Soralump (2010). Rainfall-Triggered Landslide: From Research to Mitigation Practice in Thailand. Geotechnical Engineering, 41(1): 39.

นราทิพย์ ชุตติวงศ์ และชลลดา จามรกุล (2539). พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2540). เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นฤมล ภูหนองโอง และศศิธร ครองยุทธ (2555). การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุนการปลูกยางพารา: ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี. ปัญหาพิเศษปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, อุดรธานี.

มูลนิธิชัยพัฒนา (2559). การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของวิธีเพิ่มเสถียรภาพของลาดดินสำหรับป้องกันดินถล่มบริเวณพื้นที่ตำบลแม่พูล: นัยสู่การจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ. ใน: รายงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริ โครงการที่ 11. กรุงเทพฯ: มูลนิธิชัยพัฒนา.

ศลิษา ยวงเทียน (2545). การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนและอายุที่เหมาะสมในการปลูกทดแทนทุเรียนในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

วรพรรณ รัตนทรงธรรม (2555). ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกลองกองของเกษตรกร อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.

ธนรักษ์ เมฆขยาย (2561). การบริหารจัดการความเสี่ยงในการผลิตมันฝรั่ง ในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 6(2): 17-31.

วรัชยา เชื้อจันทึก และพัชรินทร์ วิทยาเอนกนันท์ (2562). การพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงของภาคการเกษตรบนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจการปกครองระดับท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, 10(1): 75-94.

กัญจน์ชญา เม้าสิ้ว และจรัณธร บุญญานุภาพ (2560). การสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ด้านความหลากหลายของพืชพรรณ ของระบบวนเกษตรแบบสวนไม้ผลผสมที่เกิดจากดินถล่มในพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารแก่นเกษตร, 45(4): 633-644.

ดนุพล ตันนโยภาส (2559). ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อดินถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 24(2): 265-276.

ธนาคารแห่งประเทศไทย (2562). เครื่องชี้เศรษฐกิจมหภาคของไทย. เข้าถึงได้จากhttps://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/ReportPage.aspx?reportID=409&language=th. 20 กันยายน 2562.

พิศณุ บุตรอ่ำ (2561). การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลต่อการเกิดดินถล่มในพื้นที่ลาดชันในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่พร่อง-แม่พูล และพื้นที่ลุ่มน้ำคลองคราม. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

Downloads

Published

2020-12-28

Issue

Section

งานวิจัย (Research papers)