กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบโมโนซุคุริเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF