กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF