Return to Article Details การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิในฟลูอิไดซ์เบดที่ใช้อบแห้งเมล็ดข้าวโพดโดยใช้พลังงานจากฮีตปั๊ม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy