Return to Article Details การศึกษารูปแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งของกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อจัดทำฐานข้อมูลในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Download Download PDF