Return to Article Details การจำลองระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของการถ่ายเทความร้อนภายในอิฐทนไฟ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy