ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID) ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 (Vol.2 No.1 January-April 2021) ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2021-04-01

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID) ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 (Vol.2 No.1 January-April 2021) ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้แต่งสามารถอ่านคำแนะนำและขั้นตอนการส่งบทความได้ที่  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jsid/information/authors