กาญจนาภรณ์ ว. “อิทธิพลของการสั่นสะเทือนเชิงกลต่อการเกิดฟลูอิดไดเซชันของอนุภาคใน ฟลูอิดไดซ์เบดแบบสั่น”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 7, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2017, น. 197-10, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/92130.