กองทรัพย์ ภ., และ กองทรัพย์ น. “การจําลองสถานการณ์กระบวนการผลิตข่าวฮางงอก”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 7, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2017, น. 106-22, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/92106.