จูมจี ร., บุรีเลิศ อ., ส่งเสริม น., และ เทพพิทักษ์ เ. “การศึกษาผลการจัดการด้านการยศาสตร์ในการลดความเสี่ยงต่ออาการปวดเมื่อย กระดูกและกล้ามเนื้อของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 7, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2017, น. 92-105, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/92101.