ภูตะลุน ท., อารีราษฎร์ ว., อารีราษฎร์ ธ., และ ดวงชาทม ส. “การศึกษาผลการอบรมครูจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 7, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2017, น. 75-91, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/92095.