โภคทรัพย์ ท., อารีราษฎร์ ธ., จินโจ ส., และ พรหมสาขา ณ สกลนคร เ. “การสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะด้านไอซีทีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 6, ฉบับที่ 2, มกราคม 2017, น. 145-6, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/74811.