ทองเทพ ส., และ ตังควนิช ส. “การศึกษาสมบัติการต้านจุลชีพของผ้าเส้นใยกล้วยย้อมสีจากขมิ้นผง”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 6, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2016, น. 194-06, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/61125.