ใจปันทา เ., อารีราษฎร์ ว., และ อารีราษฎร์ ธ. “การส่งเสริมครูประยุกต์ใช้สื่อผสมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 6, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2016, น. 59-72, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/61115.