พิมพิมูล อ., เทียนทอง ม., และ นิตย์สุวัฒน์ ส. “การเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์บนระบบมูเดิล”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 3, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2016, น. 53-64, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58873.