ดอนจันดา ส., และ ภูนิคม ค. “ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจกึ่งแสวงหากำไร โดยประยุกต์ใช้หลักการบาลานซ์สกอร์การ์ด : กรณีศึกษาโครงการตามพระราชดำริ”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 3, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2016, น. 52-60, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58581.