ด่านตระกูล ส., และ ลิคะสิริ จ. “ขั้นตอนวิธีและขอบเขตค่าคลาดเคลื่อนของการลดขนาดปัญหาการจัดสรรโรงงานและ กรณีศึกษาระบบการจัดการขยะในเมืองเชียงใหม่”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 3, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2016, น. 41-51, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58580.