แช่มเล็ก พ., และ เนียมมณี พ. “การประเมินประสิทธิภาพตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากรด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 3, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2016, น. 21-32, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58578.