ศรีคำ จ., สืบนุการณ์ ส., โสมณวัฒน์ ว., ยศรักษา ภ., แก้วล้วน เ., และ ไชยษา บ. “การศึกษาศักยภาพและการพัฒนาการออกแบบผังบริเวณบึงหนองช้างเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์บัวของจังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, น. 79-94, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58573.