โกษาพันธุ ป. “การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง วิชา การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, น. 61-66, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58569.