เกษมเศรษฐ์ ช., ปริญญาเมธี ศ., และ สกุลศึกษาดี ธ. “การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับโรงงานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, น. 12-26, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58309.