ศรีคําแท้ ส., และ ประดับพงศ์ ส. “การศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 4, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2016, น. 125-37, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58297.