ลาพันธ์ ล., และ ท่าโพธิ์ ร. “การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระติบข้าวที่สานด้วยไม้ไผ่ กก และคล้า”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 4, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2016, น. 48-60, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58278.