พิมพบุตร ช. “การออกแบบและพัฒนาเศษหนังเทียมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, น. 183-92, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58250.