ดวงบุบผา ส., และ สุกใส ช. “การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, น. 135-48, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58237.