โชคณัติ พ., สุภักดี ก., และ ปิตาคะโส ร. “วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างเพื่อแก้ปัญหาจัดเส้นทางการเดินทางในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, น. 46-58, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58198.