วงษ์ชวลิตกุล บ., ปราชญ์ปรีชา ท., และ วงษ์ชวลิตกุล ส. “ความคาดหวังความสามารถหลักในการทำงานของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา ในทรรศนะของนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 5, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2016, น. 173-92, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58135.