นวลมีศรี ส. “การออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แบบผสมผสาน”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 5, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2016, น. 159-72, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58134.