กลิ่นถาวร ส., จันทร์สว่าง เ., และ อารีราษฎร์ ว. “การใช้กิจกรรมการพัฒนาทักษะการออกแบบขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีปัญหาเป็นฐาน โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 และเทคนิคพี่เลี้ยง”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 5, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2016, น. 145-58, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58133.