นิยมรัตน์ ฤ. “การพัฒนาดินแดงท้องถิ่นเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องโต๊ะอาหาร”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 5, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2016, น. 52-71, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58116.