ลุมชะเนาว์ ว. “การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 5, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2016, น. 11-25, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/58112.