เชื่อดี ฉ. ., เกรียงกรกฎ ป., และ เกรียงกรกฎ น. “อัลกอริทึมวิวัฒนาการผลต่างที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบหลายคลังสินค้า: กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 13, ฉบับที่ 2, กันยายน 2023, น. 111-23, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/article/view/249531.